Overzicht Bijbelteksten in liedjes

(vaak niet letterlijk,
maar gebaseerd op deze Bijbelteksten)

Genesis 28:12-17
Lieve Vader (Deze plek is geweldig)
Exodus 15:2 en 1a
De Heer is mijn kracht
Exodus 15:2 en 11
Wie is als U?
Numeri 6:25-26
Dankzegging (Numeri 6:25-26)
Deuteronomium 6:4-6
Hoor, o Israël
Deuteronomium 6:6-7
Deze woorden
Deuteronomium 33:26-27
De God van Jeruzalem
Jozua 1:8
Dit wetboek mag niet wijken
Jozua 1:9
Wees sterk en moedig
Jozua 24:15 & 24
Mijn familie en ik
2 Samuel 22:2-3
Mijn God, mijn Rots
1 Kronieken 16:11
Zie uit naar de Heer
1 Kronieken 16:31-36
Voor Hem, Die komt om recht te doen
1 Kronieken 29:10-13
Van U is de grootheid
1 Kronieken 29:11
Van U, Heer
1 Kronieken 29:13
Heer, mijn God, Wij danken U
Nehemia 8:9-12
Vandaag is heilig
Nehemia 13:22b en 31b
Denk ook aan mij
Job 12:13
Wijsheid en kracht
Job 23:11-12
Ik koester ze
Psalm 1
Gezegend is hij
Psalm 1:3
Mijn plan met jullie staat vast
Psalm 5:7, 11-12
Uw grote liefde
Psalm 7:18
Ik ben dankbaar
Psalm 16:11
Lieflijkheid voor altijd
Psalm 19:14
Tot blijdschap zijn voor U
Psalm 20:8 en 6
Op paarden bouwt de één
Psalm 23
Lied aan mijn Herder
Psalm 23
Mijn ziel bij U
Psalm 23:4
Wees niet bang
Psalm 24:3
Wie mag de berg van de Here opgaan?
Psalm 27:1
Mijn God, mijn Rots
Psalm 27:4
Eén ding
Psalm 27:4
Van alles
Psalm 27:8
Weg van 's werelds triest verzet  (Ray Palmer (1834)
Psalm 29:1-2
Maak met mij de Here groot
Psalm 32:8
Mijn plan met jullie staat vast
Psalm 34:1-4, 10, 16
Maak met mij de Here groot
Psalm 34:8
Rondom
Psalm 36:6-10
Hoe kostbaar is Uw liefde
Psalm 36:6-10
Hoe kostbaar is Uw liefde (+Gustafson)
Psalm 43:3-4
Mogen Uw licht en Uw waarheid mij leiden
Psalm 45:8
Mantel der gerechtigheid
Psalm 46
God, onze veilige schuilplaats
Psalm 46:10
Wacht op de Heer
Psalm 51:12-14
Schep een zuiver hart
Psalm 52:10-11
Als een groene olijfboom
Psalm 55:23
Leg je last op de Heer  (Seeds Family Worship)
Psalm 56:3-9
Als ik bang ben
Psalm 57:10-12
Mag U verhoogd worden
Psalm 61:2-4
Naar de Rots
Psalm 61:3-5 en 9
Leid me naar de Rots
Psalm 61:3
Ik roep tot U
Psalm 65
In stilte komt U de lof toe
Psalm 67:1-2
Wees ons genadig
Psalm 73:26
Bezwijkt mijn lichaam
Psalm 74:16
Aan U is de dag en nacht
Psalm 79:9 & 13
Help ons, God, bevrijd ons
Psalm 84:11
Zon en schild (canon)
Psalm 89:15-18
Gerechtigheid en rechtspraak
Psalm 91:14-16
Ik breng hem veiligheid
Psalm 92
Allerhoogste, Heer, het is goed
Psalm 99:5
Verhoog de Here
Psalm 100:4-5
Ontvang Zijn gena (Uit Hem en door Hem en tot Hem)
Psalm 103:8-14
De Heer is meelevend
Psalm 107:1-2
Wij loven U, o Heer
Psalm 108:5
Mag U verhoogd worden
Psalm 111
Heilig, ontzaglijk is Uw naam
Psalm 117 (NBG)
Looft de Heer!
Psalm 119
Het Woord van de Heer
Psalm 119:15-18
Ik overdenk Uw bevelen
Psalm 119:18, 64 en 105
Laat me toch zien
Psalm 119:37
Wend mijn ogen af
Psalm 119:63
Ik ben een vriend
Psalm 119:99, 103 en 105
Hoe zoet is Uw woord
Psalm 121
Opwaarts kijk ik
Psalm 122:6-9
Bid om vrede
Psalm 122
Ik was blij
Psalm 127:2
Wees niet bang
Psalm 130: 5-6
Ik wacht op de Heer
Psalm 131
Mijn hart is niet hoogmoedig
Psalm 131
Mijn ziel bij U
Psalm 132:7-9
Laten wij Uw woning binnengaan
Psalm 135:5-6
Ik weet het: de HEER is groot
Psalm 136
Hemel en aard’
Psalm 139:8-10 (HSV)
U bent daar
Psalm 139:14
Het ontzaglijk wonder dat ik ben
Psalm 139:23-24
Doorgrond mij, God
Psalm 143:8
Laat mij elke morgen
Psalm 145
Genadig, liefdevol
Spreuken 3
Vertrouw op de Heer
Spreuken 3:5-8
Vertrouw op de Heer met heel je hart
Spreuken 4:20-23
Mijn zoon, geef gehoor
Spreuken 4:25-26
Kijk met je ogen
Prediker 3:14
Alles wat God doet
Jesaja 1:16-17
Leer goed te doen
Jesaja 6:3b
Heilig, heilig, heilig is de Heer
Jesaja 9:6
Zijn naam zal zijn
Jesaja 10:15
Ik ben een bijl
Jesaja 11:2
Wijsheid en kracht
Jesaja 24:14-16
Rechtvaardig is onze God
Jesaja 25:1
O Heer, U bent mijn God
Jesaja 33
Hij geeft houvast
Jesaja 40:11
Zo groot is Zijn liefde
Jesaja 40:31
Wie vertrouwt op de Heer
Jesaja 41:9-10
Ik greep je
Jesaja 41:13 en 10
Ik zal je helpen
Jesaja 41-45
Heilige van Israël
Jesaja 43
Ik heb je gemaakt
Jesaja 53:5
Hij werd doorboord
Jesaja 55:6-7
Zoek nu de Heer hier te vinden is
Jesaja 55:8-9
Mijn gedachten zijn niet jouw gedachten
Jesaja 55:8-9
Open de deur
Jesaja 61:10
Mantel der gerechtigheid
Jesaja 66:1a
De hemel is Mijn troon
Jeremia 17:7-8
Mijn plan met jullie staat vast
Jeremia 17:7-8
Wie op de Heer vertrouwt
Jeremia 17:14
Heel mij, Heer
Jeremia 29:11
Mijn plan met jullie staat vast
Jeremia 29:11-12
Dit is Mijn plan
Jeremia 31:3
Ik hield van jou
Jeremia 33:2-3
Roep tot Mij
Klaagliederen 3:22-23
Nieuw elke morgen
Hosea 10:12
Zaai voor jezelf in gerechtigheid
Amos 4:13
HEER, God der heerscharen / Allerhoogste God
Micha 6:8
Wat de Heer verlangt van jou
Micha 6:8
Wat de HERE van jou vraagt
Micha 6:8
Wat goed is
Sefanja 2:3
Zoek de HEER
Zacharia 4:6
Niet door kracht
Matteüs 1:20b-23
Jozef, zoon van David
Matteüs 1:21-23
Zijn naam zal zijn
Matteüs 2:1-2
Jezus nu was geboren
Matteüs 2:6
Bethlehem
Matteüs 2:6
En jij, Bethlehem
Mattheüs 4:4
Niet leven van brood alleen
Matteüs 5:13-16
Steek je licht aan
Matteüs 5:16
Laat je licht schijnen voor de mensen
Matteüs 6:9-13
Onze Vader
Matteüs 6:33
Maar zoek eerst het koninkrijk
Matteüs 7:7-8
Bid, zoek, klop
Matteüs 7:13-14
Ga in door de nauwe poort
Matteüs 11:28-30
Kom tot mij (Kom, neem, leer)
Matteüs 20:18-19
Hij zal opstaan uit de dood
Matteüs 21:1-10
Hosanna (’t Is Jezus!)
Matteüs 22:37b, 39b en 40
Deze twee geboden
Matteüs 24:35
Hemel en aard' gaan voorbij
Matteüs 28:5-6
Christus verrijst uit het graf
Matteüs 28:18-20
Alle macht
Matteüs 28:20
Wees niet bang
Marcus 8:34b-35
Wanneer je achter Mij aan wilt komen
Marcus 10:14b-16
Laat de kind'ren komen tot Mij
Marcus 11:9b-10
Hosanna in de hoogste hemel!
Marcus 11:1-11a
Hosanna (’t Is Jezus!)
Marcus 11:22
Vertrouw op God
Marcus 12:29-31
Luister, Israël
Marcus 16:15-16
Predik het evangelie
Lucas 1
Machtig God
Lucas 1:30-33
En de engel zei tot haar
Lucas 1:46-49
Mijn ziel prijst nu de Heer
Lucas 1:49
De Heilige
Lucas 2:10-11
Goed nieuws
Lucas 2:13-14
Glorie aan God
Lucas 6:38
Een goede maat
Lucas 6:38
Geef
Lucas 18:1
Tot Zijn discipelen sprak Jezus
Lucas 19:29-40
Hosanna (’t Is Jezus!)
Johannes 1
Machtig God
Johannes 1:4-5, 9-10 en 14 
In het Woord was leven
Johannes 1:10-12 
Hij kwam in de wereld
Johannes 3:16
Johannes 3 het zestiende vers
Johannes 3:16
Johannes 3:16 canon
Johannes 3:16
Want God had de wereld zo lief
Johannes 3:16
Want God heeft ons zo liefgehad
Johannes 3:17
In deze wereld stuurde God
Johannes 3:30
Meer van U, Heer
Johannes 9:4
Werk, want de nacht komt spoedig
Johannes 11:35 (NBG51/HSV)
Jezus weende
Johannes 12:12-13
Hosanna! Gezegend is Hij
Johannes 12:12-19
Hosanna (’t Is Jezus!)
Johannes 13:34-35
Een nieuw gebod
Johannes 14:6
Ik ben de Weg
Johannes 14:6
Jezus is de weg
Johannes 14:15-16
Als jullie echt van Mij houden
Johannes 15
Ik ben de Wijnstok
Johannes 15:1-5
Samen één door de Geest
Johannes 15:12-13
Elkander liefhebben
Johannes 15:12-14
Dit is Mijn gebod
Johannes 20:30-31
Deze zijn opgeschreven
Handelingen 1:8
U zult Mijn getuigen zijn
Handelingen 4:11-12
De steen die veracht werd
Handelingen 16:31
Geloof in de Heer
Handelingen 20:24
De taak om te getuigen
Romeinen 1:17
Tot geloof door je geloof
Romeinen 4:19-22
Romeinen 4:19-22
Romeinen 5:8
Hij stierf voor ons
Romeinen 6:23 canon
Romeinen 6:23
Romeinen 8:28
Voor wie God liefhebben
Romeinen 8:38-3
Ik ben heel zeker
Romeinen 8:38-39
Ik ben verzekerd
Romeinen 9:20-21
Ik ben een bijl
Romeinen 10:9
Als jij belijdt met je mond
Romeinen 11:33-36
O, diepte van rijkdom
Romeinen 12:1-2
Door de goedheid van God
Romeinen 12:2
Alles wat waar is
Romeinen 14:7-8
Wij zijn altijd van Hem
1 Korintiërs 3:4-9
Paulus plantte
1 Korintiërs 10:31
Doe alles ter ere van God
1 Korintiërs 11:24-26
Wij gedenken
1 Korintiërs 13:6-8a
Liefde sterft nooit
2 Korintiërs 9:8
God is bij machte genade te schenken
2 Korintiërs 12:9
Genade van Hem is genoeg
2 Korintiërs 12:9
Doorgrond mij, God
Galaten 5:22-23
De vrucht van de Geest
Efeziërs 1:18
Open het oog van mijn hart
Efeziërs 2:19-22
Samen één door de Geest
Efeziërs 3:20
Van alles
Efeziërs 4:1-6
Zo roep ik je op
Efeziërs 4:15-16
Samen één door de Geest
Efeziërs 5:8-10
Kind’ren van licht
Efeziërs 6:10, 11 en 13
Zoek kracht in de Heer
Efeziërs 6:16
Draag het geloof als schild
Filippenzen 1:9
En dit bid ik
Filippenzen 2:5-8
Dezelfde houding
Filippenzen 2:9-11
God heeft Hem verhoogd
Filippenzen 2:10
Voor Hem buigt elk hoofd
Filippenzen 4:6-7
Maak je maar geen zorgen
Filippenzen 4:8
Alles wat waar is
Filippenzen 4:13
Van alles
Filippenzen 4:13
Genade van Hem is genoeg
Kolossenzen 1:9-10
We houden niet op
Kolossenzen 1:10
Zodat je loopt
Kolossenzen 3:15-16
Laat de vrede van Christus
1 Tessalonicenzen 3:12-13
Mag de Heer liefde laten groeien
1 Tessalonicenzen 5:15-18
Gods wil voor jou
1 Timotheüs 4:12
De missie
1 Timothëus 4:12
Wees een voorbeeld
2 Timothëus 1:7
God gaf ons niet
Hebreeën 4:12-13
Het Woord van God is levend
Hebreeën 4:16
Laat ons vrijmoedig naderen
Hebreeën 6:7
Land dat regen opneemt
Hebreeën 10:19-24
Wij gaan in het heiligdom
Hebreeën 10:24-25
Let op elkaar
Hebreeën 11:1
't Geloof is 'n zekerheid
Hebreeën 12:1-2
Alles wat waar is
Jakobus 1:12
De levenskroon
Jakobus 5:8
Wees geduldig
Jakobus 5:16
Beken je zonden
1 Petrus 1:3
Opnieuw geboren
1 Petrus 1:15-16
Wees ook heilig
1 Petrus 1:15-16
Wees zelf ook heilig
1 Petrus 1:24-25
Alle mensen zijn als gras
1 Petrus 2:2-3
Verlang naar zuiv're melk
1 Petrus 2:4-10
Samen één door de Geest
1 Petrus 2:9
Uw huis is uitverkoren
1 Petrus 5:7
Leg al je zorgen bij Hem neer
1 Petrus 5:7
Hij zorgt voor jou
2 Petrus 3:18
Dankzegging
1 Johannes 1:5-7
Als we wand’len in het licht
1 Johannes 1:9
Als wij onze zonden belijden
1 Johannes 3:23
Dit is Zijn gebod
1 Johannes 3:23
Geloof en heb elkaar lief
1 Johannes 4:4
U bent uit God
1 Johannes 4:7-8
God is liefde
1 Johannes 4:19
Ik hou van U, Heer
Openbaring 3:20
Ik sta voor de deur
Openbaring 4:8
Heilig, heilig, heilig
Openbaring 4:8b
Heilig is de Heer
Openbaring 4:10-11
Verhef je stem tot hoogte
Openbaring 5:12
Heilig, ontzaglijk is Uw naam
Openbaring 5:12-13
Aan Hem, die zit op de troon
Openbaring 7:12
Lof en glorie
Openbaring 15:3-4
Groot en wonderbaar